Giỏ hàng

PACKTEST - KYORITSU - ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC KYORITSU CHEMICAL TẠI VIỆT NAM

PACKTEST SERIES - KYORITSU CHEMICAL - KIT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC là phương pháp kiểm soát chất lượng nước đáng tinh cậy từ Nhật Bản và hơn hết là có thể tiết kiêm chi phí và thời gian


Những trường hợp ứng dụng sản phẩm :

 

●  Kiểm tra nguồn nước (Nước ngầm, nước uống, nước bể )

●  Quản lý nước sản xuất hoặc nước sinh hoạt( kiểm tra chất lượng nước , phân tích chất cặn trong nước )

●  Phân tích về môi trường (kiểm tra nước sông , hồ và suối …)

●  Trong lĩnh vực nông nghiệp (quản lý giải pháp dinh dưỡng cho lĩnh vực nuôi trồng thủy canh, quản lý nước tưới tiêu )

●  Trong lĩnh vực giảng dạy (làm thí nghiệm khoa học, kiểm tra thực phẩm) …           

 

Cat NoChỉ tiêuModel CodeThang ĐoThời Gian Phản Ứng
49355-54SilverWAK-Ag0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L3 min.
49355-20AluminumWAK-Al0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L1 min.
49355-55GoldWAK-Au0, 2, 5, 10, 20 mg/L30 sec.
49355-39Boron (High Range)WAK-B(C)0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L10 min.
49355-21BoronWAK-B0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L30 min.
-CobaltWAK-Cblt0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L3 min.
49355-40Chloride (300)WAK-Cl(300)≤200, about 250, ≥300 mg/L10 sec.
49355-41Chloride (200)WAK-Cl(200)≤100, about 150, ≥200 mg/L10 sec.
49355-22Chloride (Low Range)WAK-Cl(D)0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L1 min.
49355-13Residual Chlorine (High Range)WAK-ClO(C)5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L10 sec.
49355-14Residual Chlorine (Free)WAK-ClO·DP0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L10 sec.
49355-23Total Residual ChlorineWAK-T·ClO0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L2 min.
49355-42Chlorine DioxideWAK-ClO20.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L10 sec.
-Sodium ChloriteWAK-NaClO25, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L10 sec.
49355-56Sodium Chlorite (Low Range)WAK-NaClO2(D)0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L1 min.
49355-08Free CyanideWAK-CN-2≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L8 min.
49355-09COD (High Range)WAK-COD(H)-20, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L5 min.
49355-10CODWAK-COD-20, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L5 min.
49355-38COD (Low Range)WAK-COD(D)-20, 2, 4, 6, ≥8 mg/L5 min.
49355-00Chromium (Hexavalent)WAK-Cr6+0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L2 min.
49355-01Total ChromiumWAK-Cr·T0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L5.5 min.
49355-43Cationic SurfactantsWAK-CS0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L5 min.
49355-02CopperWAK-Cu0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L1 min.
49355-44Copper (DDTC)WAK-CuM0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L2 min.
49355-15Fluoride (Free)WAK-F0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L10 min.
49355-16IronWAK-Fe0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L2 min.
49355-24Iron (Low Range)WAK-Fe(D)0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L2 min.
49355-57Iron (Divalent)WAK-Fe2+0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L30 sec.
49355-45Iron (Divalent) (Low Range)WAK-Fe2+(D)0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L30 sec.
49355-25Iron (Trivalent)WAK-Fe3+2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L30 sec.
49355-58FormaldehydeWAK-FOR0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L4 min.
-GlucoseWAK-GLU0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2mg/100mL10 min.
0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L
49355-59Hydrogen PeroxideWAK-H2O2(C)3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L20 sec.
(High Range)
49355-26Hydrogen PeroxideWAK-H2O20.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L1 min.
49355-46HydrazineWAK-HYD0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L10 min.
-M-AlikalinityWAK-MAL0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L20 sec.
49355-47Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd)WAK-Me0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L1 min.
49355-52MagnesiumWAK-Mg0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L1 min.
Magnesium Hardness0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L
49355-27ManganeseWAK-Mn0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L30 sec.
49355-48MolybdenumWAK-Mo5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L1 min.
49355-11Ammonium (High Range)WAK-NH4(C)-40, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L10 min.
Ammonium-Nitrogen (High Range)0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
49355-12AmmoniumWAK-NH4-40.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L5 min.
Ammonium-Nitrogen0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
49355-03NickelWAK-Ni0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L2 min.
49355-04Nickel (DPM)WAK-Ni(D)0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L2 min.
49355-28Nitrite (High Range)WAK-NO2(C)16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L5 min.
Nitrite-Nitrogen (High Range)5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L
49355-17NitriteWAK-NO20.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L2 min.
Nitrite-Nitrogen0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L
49355-30Nitrate (High Range)WAK-NO3(C)90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L5 min.
Nitrate-Nitrogen (High Range)20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L
49355-05Nitrate WAK-NO31, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L3 min.
Nitrate-Nitrogen0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
49355-18OzoneWAK-O30.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L1 min.
-P-AlikalinityWAK-PAL0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 CaCO3 mg/L20 sec.
49355-60PalladiumWAK-Pd1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L1 min.
49355-31pHWAK-pHpH 5.0 - 9.5    0.5 increment    10 step20 sec.
49355-61pH-TBLWAK-TBLpH 1.6 - 3.4    0.2 increment    10 step20 sec.
49355-62pH-BCGWAK-BCGpH 3.6 - 6.2    0.2 increment    14 step20 sec.
49355-49pH-BTBWAK-BTBpH 5.8 - ≥8.0    0.2 increment    12 step20 sec.
49355-63pH-PRWAK-PRpH ≤6.2 - ≥8.8 12step20 sec.
49355-50pH-TBHWAK-TBHpH 8.2 - 9.6    0.2 increment    7 step20 sec.
49355-53pH-AnthocyaninZAK-ANC *pH 2 - 13    1 increment 12 step1 min.
49355-32PhenolWAK-PNL0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L8 min.
49355-33Phosphate (High Range)WAK-PO4(C)2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L1 min.
Phosphate-Phosphorus0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L
(High Range)
49355-06PhosphateWAK-PO40.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L1 min.
Phosphate-Phosphorus0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L
49355-34Phosphate (Low Range)WAK-PO4(D)0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L5 min.
Phosphate-Phosphorus 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L
(Low Range)
-PolyphenolZAK-PP *0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL3 min.
-Tannin in Green TeaZAK-RC *1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL1 min.
49355-51Sulfide (Hydrogen Sulfide)WAK-S0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L3 min.
49355-35SilicaWAK-SiO25, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L6.5 min.
49355-36Silica (Low Range)WAK-SiO2(D)0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L6.5 min.
49355-64Sulfite (High Range)WAK-SO3(C)50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L10 sec.
-Sulfate (High Range)WAK-SO4(C)50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L10 sec.
49355-65Total HardnessWAK-TH0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L30 sec.
49355-19Total Nitrogen (Inorganic)WAK-TN-i-30, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L20 min.
-Vitamin CWAK-VC-20.1, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥4 mg/100mL3 min.
L-Ascorbic Acid1, 2, 5, 10, 20, ≥40 mg/L
     
49355-07ZincWAK-Zn0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L1 min.
49355-37Zinc (Low Range)WAK-Zn(D)0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L6 min.
49355-66LeadSPK-Pb0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1mg/L 

          

     * Model code starting ZAK- only available in 10 Test Package.

Pretreatment Reagent

Product NameModelQuantity (pcs./box)Note
Pretreatment Reagent
for Total Chromium
Cr-RAabout 100 testsRequired to measure Total Chromium using PACKTEST Chromium (Hexavalent).
Pretreatment Reagent
for Nitrate
NO3-RA50 testsRequired when Nitrite co-exists in the sample while using PACKTEST Nitrate for measurement.
Diluted Sulfuric AcidWAS-D-SO420mLTo neutralize the sample when necessary, and for acid treatment upon measuring the metal ions.


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vnDanh mục tin tức

Từ khóa